0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Детска хематология

Клиника НОВА Варна  >  Uncategorized   >  Детска хематология
Детска клинична хематология

Детската клинична хематология е самостоятелна медицинска специалност, занимаваща се с болестите на кръвта /доброкачествени и злокачествени/ и солидните тумори при децата от 0 до 18-годишна възраст.

Специалистите в тази област имат за цел да диагностицират своевременно хематологичните заболявания в детската възраст и техните усложнения. При сложни и трудни за диагноза или лечение случаи, да организират на място високоспециализирана консултация или своевременно да насочват за хоспитализация към съответните специализирани центрове.

Д-р Христина Христозова e част от екипът на Медицински Център Клиника Нова.

Д-р Христина Янева Христозова е старши асистент към УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна.Тя е със специалности по детска клинична хематология и онкология, детски болести и онкология. Д-р Христозова има квалификации по палиативни грижи и ултразвукова диагностика.

В Клиника Нова д-р Христозова извършва консултации на деца с остри левкемии, лимфоми, солидни тумори, наследствени и придобити анемии, болести на кръвосъсирването и др. За диагностика и лечение на заболяванията се използват съвременни методи, с цел подобряване качеството на живот, на пациентите.
Д-р Христозова извършва разчитане на кръвна картина и диференциално броене, интерпретация на показателите на хемостаза, интерпретация на резултати: феритин, витамин В12 и фолиева киселина, оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген в урината, чрез тест – ленти. Интерпретация на вирусологични изследвания, на резултати от радиоизотопни изследвания, на резултати от изследвания за живот и секвестрация на еритроцити и тромбоцити, на резултати от изследвания за клетъчен и хуморален имунитет, на резултати от проведени с флоуцитометрия анализ на периферни кръвни клетки, оцветяване на сидеробласти. Извършва насоки за микроскопско цитоморфологично и цитохимично изследване на кръв, костен мозък, лимфни възли, ликвор и други телесни течности.
Лечението на децата се осъществява съобразно изискванията на съвременните европейски протоколи и стандарти за лечение на детските кръвни заболявания. Профилактично и терапевтично приложение на растежни фактори и антиеметици, антимикробна химиотерапия при фебрилна неутропения, заместително лечение с кръв и кръвни продукти, приложение на железни хелатори, контрол върху онкологичната болка и др.

За записване на час се свържете с нас:

тел.: 0700 17 340
e-mail: info@novavarna.com

Share