0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОРЪЖИЕ

Клиника НОВА Варна  >  Uncategorized   >  РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ОРЪЖИЕ

Ново в Клиника Нова!!!

Съгласно закона в България разрешително за оръжие се издава както на юридически, така и на физически лица, при представени 10 документа:

1. Заявление по образец до директора на ГД “Охранителна полиция” – МВР, съответно до началника на РУ “Полиция” по постоянен адрес, в което се посочва: – начин на придобиване на огнестрелното оръжие (чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство); – основателна причина за издаване на разрешението (в случаите на закупуване, дарение и замяна); – видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.

2. Свидетелство за съдимост

3. Документ от Националната следствена служба (Окръжна следствена служба) или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

4. Медицинско свидетелство за психическото здраве на притежателя на оръжието.

5. Ловен билет, който не се изисква за придобиване на късо нарезно огнестрелно оръжие.

6. Диплома за завършено основно образование.

7. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват в метална каса, неподвижно закрепена, снабдена със секретно заключващо се устройство или в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата (когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси).

8. Декларация (по образец), че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка, която включва името на производителя, държавата или адреса на производствения обект, серийния номер и годината на производство или цифровия или буквено-цифровия код, позволяващ да се идентифицира държавата на производство, нанесени върху основен компонент на огнестрелното оръжие.

9. Документ за платена такса (20 лв. – такса за придобиване на оръжие и боеприпаси).

10. Други документи в подкрепа на посочените мотиви за придобиване на оръжие и боеприпаси (при необходимост).

Медицински център Клиника Нова изготвя медицински свидетелства за психическо здраве за носене на оръжие.

Share