0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Логопедия

Логопедът е специалист, занимаващ се с всички видове говорни и езикови нарушения при деца, ученици и възрастни.

Той се грижи за превенцията, диагностиката и терапията на човешката комуникация и свързаните с нея разстройства, обхващащи разбирането и възпроизвеждането на устния и писмения език, както и формите на невербална комуникация.

 • Превенцията на комуникативните разстройства е много важна за навременно предотвратяване на бъдещи комуникативни проблеми. За целта логопедът провежда процедури, предназначени за ранно откриване на езиковите и говорните проблеми  при деца.
 • Диагностиката изисква задълбочено оценяване на функционалните и други аспекти на комуникативните способности. Логопедът поставя диагноза чрез провеждане на различни тестове, след което изказва хипотеза за същността и продължението на необходимата интервенция.
 • Логопедичната терапия е строго индивидуална, изготвена е специално за конкретния пациент. Тя зависи от диагнозата,  възрастта, индивидуалните възможности  на пациента и други фактори. Когато пациентите са деца, обследването и терапията протичат винаги в игрова форма. Целта на терапията е да се  достигне до най-високото възможно за конкретния индивид ниво на функциониране и комуникация.

В своята работа логопедът работи с всички възрастови групи, тъй като разстройствата могат да се появят на всеки момент от живота на човек и могат да бъдат както еволюционни, така и придобити.

Логопедът извършва терапия в следните области:

 • Разстройства на артикулацията
 • Говорни нарушения
 • Гласови нарушения
 • Нарушения на говоримия език
 • Нарушения на писмения език /дислексия, дисортография, дисграфия/
 • Разстройства, засягащи математическите способности и логическото мислене
 • Ранно обучение и терапия на множество различни нарушения в ранна детска възраст
 • Терапия на афазия и други езикови и говорни нарушения от неврологичен произход

Можете да ни потърсите в клиника Нова за консултация ако имате съмнения за :

 • трудно и късно проговаряне
 • изоставане в психомоторното развитие
 • нарушения в артикулацията, звукопроизношението и плавността на речта при деца и възрастни
 • проблеми в овладяване на четенето и писането

Специалисти по Логопедия:

Диляна ВлаеваДиляна Влаева

Диляна Влаева притежава магистърска степен по специална педагогика с професионална квалификация „Логопед“ придобита в ШУ “Епископ Константин Преславски“.

През 2011 год е сертифициран от БСА  „инструктор по детска йога“ и от тогава активно практикува йога с деца от предучилищна и училищна възраст .

След придобиване на специалност „Логопедия“, разработва иновативна методика за терапия на комуникативните нарушения, която успешно обединява, дихателните и двигателни практики от йога, логоритмиката и логопедичната терапия.

Провежда класическа логопедична терапия на всички видове говорни и езикови нарушения за деца от предучилищна и училищна възраст.

Д-р Румяна ВаневаД-р Румяна Ванева

Д-р Румяна Ванева през  1998г завършва специалност  „Логопедия“ с квалификационна степен бакалавър. През 2006г завършва в ШУ магистратура със специалност „Диагностика и корекция на лица с езиково-говорни проблеми“. От 2014г е докторант, редовно обучение към Катедра „Специална педагогика“,Шуменски университет„Еп.Константин Преславски“. През 2018 година защитава образователна и научна степен „доктор”.

От 1998-2006 г- работи като учител на деца с езиково-говорни проблеми в Логопедична детска градина „Бриз“-гр.Варна.

От 2006г работи като логопед в ЦПЛР – Логопедичен център-Варна.

От 2008-2017г е заместник – директор на ЦПЛР-Логопедичен център-Варна.

Притежава сертификати и удостоверения от завършени обучения и курсове .

Участвала в проекти и научни форуми.

Валентина Дочева

Валентина Дочева е специалист по Специална педагогика с професионална квалификация „логопед“, придобита в Шуменски Университет „Еп. Константин Преславски“. По време на следването си се обучава по програма „Erasmus +” с работен език английски в The Hague University of Applied Sciences и е била стипендиант за отличен успех. От 2018г. работи като логопед в Логопедичен Център –Варна. Участвала е в множество проекти, научни форуми и курсове. Работи с всички видове говорни и езикови нарушения.

При терапия на заекване се използват технически средства и практики, подпомагащи логопедичната терапия.

Сертифицаран оценител за
• тест за фонологично осъзнаване и бързо серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четенето при деца и ученици от 4 до 7 години;
• оценка на четенето (декодиране и разбиране) и неговите нарушения при ученици от I-ви и II-ри клас;
• ранно детско развитие във възрастовия диапазон 0-6г.

Гимнастиката за езичето и устничките може да е не само забавна, но и много вкусна.

Гимнастиката Гимнастиката Гимнастиката

Цветните кубчета, конструктори и топки са весела игра за децата, в която ние, логопедите, им помагаме да подобрят своята обща и фина моторика, да научат по-бързо цветовете, да развиват концентрацията и въображението си.

весела игра за децата весела игра за децата весела игра за децата

Триизмерните фигурки на животни стимулират най-лесно децата за звукоподражание.

деца

Децата са любознателни, а кабинетът ни е цветен и пълен с книжки, игри и помагала, които да им помогнат да открият отговорите на въпросите си, да научат нови и интересни неща.

Децата са любознателни