0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Психология и консултиране

Клиника НОВА Варна  >  Специалисти  >  Психология и консултиране

За специалността Психология и психологично консултиране във Варна

Психологичното консултиране се очертава, като бързо налагащ се модел на „малката психотерапия”, който отговаря на потребностите и нуждите от психологическа помощ, на хора и групи, без да имат тежки, психиатрични проблеми, и отклонения.

В съвременният свят психологичното подпомагане и консултиране са възприемани, като част от медицината. Все повече проучвания показват ефективността на подхода, като подпомагащ лечебният и възстановителен процес, и даващ възможност за преодоляване на травматични, емоционални и поведенчески нарушения, които за съжаление са неизбежни, когато става въпрос за загуба на здравето.

Психологичното консултиране не само помага в борбата с болестта, но едновременно с това дава шанс и възможности за личностно съзряване, преосмисляне на живота, и целите, обогатяване, и формиране на медицински, и психологични знания, които целят позитивна промяна в преживяванията, и поведението на индивида, както и ползотворно въздействие върху психичното, и физиологичното функциониране.

Психолозитев Клиника Нова – гр. Варнасе занимават с образованието и личностното развитие на индивида. Проблеми на психично съзряване и годността за учене. Проблеми на адаптацията и комуникативните умения.

Детско – юношеско консултиране, което включва:

  • Проблеми в детското развитие
  • Социална самотност – изолираност, въздържание от инициативност
  • Различни видове зависимост, като компютърна, телевизионна и др.
  • Проблеми свързани с усвояване на учебните знания, разсеяност и др.

Особено внимание се отделя на периода на развитие в тийнейджърските години, който обуславя прехода от детството към „света на възрастните”. Това е времето, когато оформящата се личност е „атакувана” от вътрешната среда /хормоните/ и външната /социума/. Младият човек буквално е принуден да се „сражава” на няколко фронта по едно и също време. Подпомагането и въвеждането, което психологътдава е изключително полезно, както за тийнейджъра, така и за родителите , като целта е изграждане на толерантна връзка, при която всяка от страните да се чувства удовлетворена, реализирана и пълноценна.

Ползата за младият човек е по-добро разбиране на собствената личност, света и другите. Пълноценно функциониране, както и способност за взимане на информирани решения, извършване на подходящи действия, ориентирани към успех, и много други.


Специалист психолог Варна – клиника Нова:

Катерина ТърлаковаКатерина Турлакова

Катерина Турлакова завършва през 2003 г, като бакалавър по философия – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, след което продължава образованието си като магистър по психология в същия университет до 2006 г.

Професионалните интереси, проучвания и компетентности на г-жа Турлакова са свързани с изучаване на психиката и физиологията на човека. Формирането, развитието и измененията на психичните феномени, от сензомоторните до съзнателните процеси, както и техните доминиращи прояви у различните личности. Изследванията и професионалният и опит във философските и психологически науки са ориентирани към:

  • изследване и разбиране на съществуващото, реалността и битието
  • произхода, обхвата и особеностите на познанието
  • личността и индивидуалните различия
  • психичната функционалност базирана на неврологията
  • когнитивните способности и процеси на човешкото съзнание и проблемите, свързани с паметта, мисленето, вниманието, усещанията, възприятията, въображението, езика, способностите за вземане на решения, чувствата и волята, характера и темперамента.

Има богат професионален опит с деца с нарушения в развитието (аутизъм, хиперактивност, ментални проблеми, тревожни разстройства свързани с езикови нарушения, проблеми с ученето и др.), девиантно поведение и емоционално-поведенчески разстройства.

По настоящем работи и с възрастни в областите на тревожни и депресивни разстройства, проблеми свързани със себевъзприемането и себепознанието, когнитивни нарушения вследствие на травми и различни физиологични изменения, психосоматика и болести.

Чавдар Мирчев

Чавдар Мирчев завършва висше образование „Психология“ с образователно-квалификационна степен „Магистър“ през 1999г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Работи като психолог от 1999г. и  към настоящият момент с деца с изоставане в психо-социалното си развитие в помощни училища и центрове за подкрепа, където извършва психометрична оценка на степента на интелектуалното и социално развитие спрямо възрастовият период.

От 2017г. до момента е психолог към Дневен център – ДМСГД гр.Плевен,  където извършва терапевтична дейност с деца с фобии, депресивни прояви. Извършва оценка на интелектуалното и социално развитие, диагностика на изоставането в интелектуалното развитие– причини, възможности за компенсация.

От 2005г. до 2017г. ръководи програма към МЗ за работа със зависими от психоактивни вещества, където извършва диагностициране степента на зависимост от психоактивни вещества, преценка за какъв тип терапевтична подкрепа е подходящ клиента – метадонова програма, терапевтична комуна, религиозна комуна, смесен тип комуна.

През август 2023 г придобива специалност Психология в детско-юношеска възраст

Допълнителни квалификации:

Курс по мотивационно интервюиране

Приложен поведенчески анализ за справяне със социално неприемливо поведение в детска възраст

ABA обучение „Приложно-поведенчески анализ“