0700 17340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Правилно говорене при децата

Клиника НОВА Варна  >  Uncategorized   >  Правилно говорене при децата
логопед

Занимания, подпомагащи сформиране на правилни говорни навици при децата

През първите няколко години от живота на детето  се извършва интензивна подготовка на речевите дейности, която се осъществява в няколко аспекта: артикулационно-акустически, когнитивен и комуникативен. Едновременно с това детето започва да упражнява артикулационния си апарат, за да произнася звуковете и комбинацията между тях заедно със съответните им ударение, интонация, темп, плавност, паузи. Едновременно с езиковото развитие се развиват и уменията за общуване. Първоначално децата използват жестове с определена интонация за изразяване на комуникативните си намерения. Посредством речева интеракция с възрастните детето опознава света и се сформира речта. Това натрупване на знания за заобикалящият го свят  подготвя появата на първите думи, които детето разбира и започва да произнася. За периода от 12-18 м повечето деца разбират до няколко десетки думи и произнасят около половината.Обикновенно те са с непревилна артикулация, но в българската логопедия при децата до 4,6-5 г възраст това не се счита за проблем.

В началото децата употребяват съществителни имена в ед.ч, които са нечленувани. В периода 24-30 м са в състояние да говорят за обектите според броя и количеството им. Основите на овладяване на глаголните форми за вид, време, залог, наклонение се поставят около 36м. Същинските изречения, съобщаващи нещо или изказващи подбуда за действие се появява след 18м.

Важен фактор за правилното развитие на речта при децата е общувнето с възрастните. Препоръчително е ежедневната активна комуникация между родител и дете да става под форма на игра.

Езиково-говорното развитие при деца в предучилищна възраст се стимулира от игри, които фина моторика. Такива биха могли да бъдат  различни манипулации с пясък, вода, камъни, миди, строители, мозайки, възли, закпочаване и откопчаване на копчета, щипки. Тези материали са подходящи и за сортиране по определени признаци (цвят, големина, форма).

За обогатяване на активен и пасивен речник е полезно четенето на приказки, посещение в паркове, зоологическа градина, музеи.

Подходящи занимания, подпомагащи сформиране на правилни говорни навици при децата са различни упражнения за правилно речево дишане (насочващи издишната струя), като духане на сапунени балони, издухване на перца, свирене на хармоника, свирки и т.н. Правилното речево дишане помага за формирането на правилен звук, създава условия за поддържане на говор с нормален обем, ясни паузи и интонационно изразяване.

Много подходящи в тази възраст са игри за развитие на слухово внимание (стимулиране реакцията на детето към играчки, издаващи различни звуци). Подходящи са говорни стимули и игри, звънчета, барабан, звуци от ежедневието с различна височина и от различни посоки, по-късно с различаване на звукове. Едновременно с тези упражнения, може да се играят игри под форма на въпроси като :“Кой прави ко-ко?“; “Кой прави кукуригу?“, “Кой прави с-с-с-с?“ или „Как прави змията?“, “Как прави патето?“ и т.н.

 

Източник: Стандарти за развитие и учене в ранното детство от раждането до три години, доц. д-р М. Атанасова-Трифонова и сътр., ИИНЧ – БАН, София,2015г, ISBN 978-954-18-0924-2,

весела игра за децата Гимнастиката

Share