0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Психолаборатория

Клиника НОВА Варна  >  Психолаборатория

Психологическата лаборатория има следния предмет на дейност:

1. Извършване на психологическото изследване (първо и второ явяване) на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1 преди обучението им.
  2. Извършване на психологическото изследване (първо и второ явяване) на водачите на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1 с цел да установи психологическа-та им годност да управляват МПС, а именно:

 • лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
 • водачите на таксиметров автомобил преди изпита им (изм. – ДВ, бр. 4 от 2007 г.);
 • водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
 • лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ ЗДвП;
 • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП преди издаване на свидетелството(нова – ДВ, бр. 36 от 2007 г.);
 • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК) след изтичане на срока на наказанието. (нова – ДВ, бр. 36 от 2007 г.);
 • чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1 (предишна т. 6 – ДВ, бр. 36 от 2007 г.). Лицата, които не владеят български език, се явяват на психологическо изследване със заклет преводач.;
3. Психологическото изследване на председателите на изпитни комисии – възможността им да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 36 от 2007 г.).
4. Изследвания за психологическа годност на водачи на МПС извън изброените по-горе случаите при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача (Изм.-ДВ, бр. 36 от 2007 г.).

Иванка ХаракчиеваИванка Харакчиева

Нашият психолог Иванка Харакчиева е магистър по психология и психопатология на развитието. Завършила е ВСУ“Черноризец Храбър“ гр.Варна.

От 4 години работи по специалността като психолог частна психолабортория за изследване на водачи на МПС.

Работи и като психолог в СОУ „Васил Левски“, гр.Вълчи Дол, предимно с деца със специално образователни потребности.

Посещава курс следдипломно образование за позитивен психотерапевт към Дружеството по Позитивна Психотерапия България.

Такси за първо и второ психологическо изследване:

  1. За първо / второ психологическо изследване:

 • кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D, Ттм ( трамвайна мотриса ), Ттб ( тролейбус )
 • водачи извършващи обществен превоз на пътници и товари
 • водачи на лек автомобил за таксиметров превоз
 • водачи с временно отнето свидетелство за управление
 • водачи, загубили правоспособност за управление на МПС при отнемане на контролни точки
 • водачи на МПС за постъпване на работа и други случаи по искане на работодател