0700 17 340

info@novavarna.com

ул. Вяра 7

гр. Варна, кв. Възраждане

Последвайте ни

Психолаборатория

Клиника НОВА Варна  >  Психолаборатория

Психологическата лаборатория има следния предмет на дейност:

1. Извършване на психологическото изследване (първо и второ явяване) на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1 преди обучението им.

2. Извършване на психологическото изследване (първо и второ явяване) на водачите на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1 с цел да установи психологическа-та им годност да управляват МПС, а именно:

  • лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
  • водачите на таксиметров автомобил преди изпита им (изм. – ДВ, бр. 4 от 2007 г.);
  • водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
  • лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ ЗДвП;
  • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП преди издаване на свидетелството(нова – ДВ, бр. 36 от 2007 г.);
  • водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК) след изтичане на срока на наказанието. (нова – ДВ, бр. 36 от 2007 г.);
  • чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1 (предишна т. 6 – ДВ, бр. 36 от 2007 г.). Лицата, които не владеят български език, се явяват на психологическо изследване със заклет преводач.;

3. Психологическото изследване на председателите на изпитни комисии – възможността им да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 36 от 2007 г.).

4. Изследвания за психологическа годност на водачи на МПС извън изброените по-горе случаите при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача (Изм.-ДВ, бр. 36 от 2007 г.).

Психолог: Иванка Велчева

Запази час онлайн

Магистър по психология и психопаталогия на развитието. Базисен консултант по позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия България /ДППБ/. Притежава сертификати от  тренинги и обучения.

Професионален опит като училищен психолог; консултиране и работа в подкрепа на деца и възрастни; деца със специални образователни потребности; кризи на възрастите- детство, пубертет, юношество; зависимости; обърканост, депресивни състояния, тревожност, панически и натрапливи мисли, семейно консултиране; консултиране на двойки, общуване, мотивация, неудобства при публични изяви, самоувереност и др.

Консултациите се провеждат индивидуално, по текуща актуална заявка, според нуждите на пациента. Участва в екип от специалисти в Клиника Нова, гр.Варна.

Предстои дипломиране по специалност „ЛОГОПЕДИЯ“ в МУ,,Проф. Д-р Параскев Стоянов“ гр.Варна.